Мисия и визия

Мисията на ДГ „Зорница“ е “Да знаем, да умеем да правим, да живеем с другите и различните, да бъдем, да сме ние!”
direction
icon

Мисия

За децата – да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете; да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие; да осигурява за всяко дете един желан свят, свят на детско щастие, свят на радост, уют и душевен комфорт.

За работещите в детската градина – да ги мотивира да реализират в най-висока степен уменията си, като им осигурява възможност за професионално–творческа изява и подкрепа.

За родителите – да осигури за родителите спокойствие за живота, здравето и възпитанието на децата им и ги убеди, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.

За всички – които ни партнират –да преоткрият късче от собственото си детство и да бъдат с нас. Нека всички заедно да вървим напред в името на най – святото – ДЕТЕТО!

direction
icon

Визия

Предпочитана среда – за 2–7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие. Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.

Средище на хора – , които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си. Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.

В детска градина Зорница – растат здрави, свободни и щастливи деца, на които се гарантира сигурността, зачитат се достойнството и правата им, формира се адаптивност към изменящата се среда, възпитават се в дух на мир, толерантност, умение да живеят с другите, приобщават се към общочовешките ценности и българските традиции.

shape
shape
shapes
shapes
shapes
shapes